ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Ι.ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΌΡΩΝ

Η ιστοσελίδα www.mevgal.gr ανήκει στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΜΕΒΓΑΛ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » (εφεξής η «ΜΕΒΓΑΛ») που εδρεύει στα Κουφάλια του Νομού Θεσσαλονίκης. Οι επισκέπτες/χρήστες των σελίδων και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου της ΜΕΒΓΑΛ οφείλουν να διαβάσουν  προσεκτικά τους παρόντες όρους και σε περίπτωση διαφωνίας με αυτούς οφείλουν να μην κάνουν χρήσης της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της, ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχονται πλήρως και παραχωρούν τη συγκατάθεσή τους.

Η ιστοσελίδα απευθύνεται μόνο σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Εφόσον γίνει χρήση της ιστοσελίδας από φυσικά πρόσωπα κάτω των 18 ετών τεκμαίρεται ότι έχουν λάβει τη ρητή συγκατάθεση των ενηλίκων που ασκούν την επιμέλειά τους.

 Η ΜΕΒΓΑΛ διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει τις παρούσες νομικές πληροφορίες οποιαδήποτε χρονική στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο. Ως εκ τούτου οι χρήστες/επισκέπτες οφείλουν να ελέγχουν για τυχόν αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση τεκμαίρεται ότι αποδέχονται πλήρως τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις.       
 

II. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

 Το σύνολο του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας (εμπορικά σήματα, λογότυπα, γραφικά, απεικονίσεις , φωτογραφίες, άρθρα, δημοσιεύσεις κλπ.) αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της ΜΕΒΓΑΛ με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων και προστατεύεται κατά περίπτωση από Ελληνικούς ή διεθνείς νόμους περί διανοητικής ιδιοκτησίας. Ο χρήστης/επισκέπτης μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση, να κοινοποιήσει, να αντιγράψει να κατεβάσει ή να εκτυπώσει οποιοδήποτε υλικό περιέχει η τοποθεσία αυστηρά για προσωπική και μη εμπορική χρήση.  
 

 IΙΙ. ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

Ο παρών διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές (συνδέσμους) σε δικτυακούς τόπους τρίτων , για το περιεχόμενο/ υπηρεσίες των οποίων η για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, η ΜΕΒΓΑΛ δεν φέρει καμία ευθύνη. Οι επισκέπτες/ χρήστες του διαδικτυακού τόπου της ΜΕΒΓΑΛ αποκτούν πρόσβαση σε αυτές με δική τους ευθύνη και οι εν λόγω ιστοσελίδες διέπονται από τους δικούς τους όρους χρήσης και προϋποθέσεις.
 

 ΙV. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ  καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου της , συμπεριλαμβανομένου και αυτού του διαδικτυακού τόπου.

Παρόλα αυτά  η ΜΕΒΓΑΛ  δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται στην περίπτωση που το υλικό δεν είναι επικαιροποιημένο και δεν έχει σαφήνεια και ακρίβεια.

Επίσης δεν εγγυάται την παντελή απουσία ελαττωμάτων συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά , ιών ή άλλων επιζήμιων στοιχείων και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του Χρήστη η οποία απορρέει από αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς.

Επιπλέον η ΜΕΒΓΑΛ  δε φέρει καμία ευθύνη στην περίπτωση που η λειτουργία της ιστοσελίδας διακοπεί ή καταστεί προσωρινά μη διαθέσιμη ή παρουσιάσει οποιαδήποτε άλλη τυχόν δυσλειτουργία δικαιολογημένη ή μη, εξ αμελείας ή εκ προθέσεως , ακούσιας ή εκούσιας.
 

 V. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ

Ο Χρήστης της ιστοσελίδας υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας ενώ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον παρόντα δικτυακό τόπο ή στο διαδίκτυο από τυχόν αθέμιτη χρήση.
 

VI. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαχείριση και προστασία των Προσωπικών Δεδομένων του Επισκέπτη/ Χρήση του παρόντος δικτυακού είναι σύμφωνος προς τις διατάξεις του νέου Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ. (περισσότερες πληροφορίες εδώ)
 

VII ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΠΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, τις οδηγίες και τους κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις και ερμηνεύονται με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος ενώ  υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των  δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.

Η Εταιρεία «ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.» σέβεται απόλυτα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των καταναλωτών και των συνεργατών της και διασφαλίζει ότι η Εταιρεία είναι σύννομη προς τις διατάξεις του νέου Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

Η παρούσα δήλωση έχει ως σκοπό να ενημερώσει τους καταναλωτές και τους συνεργάτες της Εταιρείας σχετικά με τον τρόπο που η εταιρεία  συλλέγει, χρησιμοποιεί και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιεσδήποτε αλλαγές και διορθώσεις στην παρούσα δήλωση , οπότε σας καλούμε να ανατρέχετε στην παρούσα σελίδα ανά τακτά χρονικά διαστήματα , ώστε να ελέγχετε τις παρούσες και νέες, επιπρόσθετες πληροφορίες και τυχόν αλλαγές.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Σε περίπτωση που επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών της εταιρείας μέσω τηλεφώνου, email , συμπληρώνοντας μία ηλεκτρονική φόρμα ή μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της εταιρείας προκειμένου να υποβάλλετε κάποιο ερώτημα ή παράπονο καταχωρούμε το ερώτημα/παράπονό σας στη βάση δεδομένων των πελατών της εταιρείας και συλλέγουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας (π.χ. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου,e-mail).

Τα ως άνω δεδομένα συλλέγουμε προκειμένου να απαντήσουμε στο ερώτημα/παράπονό σας και προχωρούμε στη διαγραφή τους μόλις ολοκληρώσουμε τη διαχείρισή τους. Σε κάθε περίπτωση δεν διατηρούμε τα ως άνω προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα άνω των δύο ετών.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

Σε περίπτωση που λάβετε μέρος σε κάποιο διαγωνισμό της εταιρείας μέσω της ιστοσελίδας της ή μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα προχωρήσουμε σε συλλογή των στοιχείων επικοινωνίας του νικητή του διαγωνισμού (π.χ. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου,e-mail) προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί του για την αποστολή των δώρων του. Τα δεδομένα αυτά θα διαγράψουμε μόλις ολοκληρωθεί η παράδοση των δώρων. Σε κάθε περίπτωση δεν διατηρούμε τα ως άνω προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα άνω των δύο ετών.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ

Σε περίπτωση που αποστείλετε στην εταιρεία το βιογραφικό σας σημείωμα θα λάβουμε γνώση των στοιχείων που μας αποστείλατε μέσω του βιογραφικού σας σημειώματος. Τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να εξετάσουμε την υποψηφιότητά σας για εργασία στην εταιρεία και προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με ενδεχόμενη απασχόλησή σας σε αυτή. Σε κάθε περίπτωση δεν θα διατηρήσουμε τα ως άνω προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα άνω των δύο ετών.

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Σε περίπτωση που επικοινωνείτε μαζί μας μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της εταιρείας  ανεβάζοντας κάποιο σχόλιο ή αποστέλλοντας μήνυμα, κάνοντας like, συμμετέχοντας σε διαγωνισμούς της εταιρείας κλπ  θα λάβουμε πληροφορίες όπως το όνομα χρήστη, τη φωτογραφία του προφίλ σας, τον τόπο όπου ζείτε, το  email, το φύλο σας κλπ. με σκοπό να απαντήσουμε στα μηνύματά σας, να μετρήσουμε τον αριθμό των καταναλωτών μας και να σας δώσουμε τη δυνατότητα να συμμετέχετε σε διαγωνισμούς της εταιρείας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας θα πρέπει να ενημερωθείτε σχετικά με τις δηλώσεις προστασίας του μέσου κοινωνικού δικτύωσης.

Η εταιρεία χρησιμοποιεί τα μέσα δικτύωσης και για την προβολή διαφημίσεων, βασιζόμενη στις πληροφορίες που έχει συλλέξει η πλατφόρμα του μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Η ΜΕΒΓΑΛ δεν έχει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες και δεν έχει δικαιοδοσία επί αυτών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας θα πρέπει να ενημερωθείτε σχετικά με τις δηλώσεις προστασίας του μέσου κοινωνικού δικτύωσης.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Η ΜΕΒΓΑΛ δεν συλλέγει εν γνώση της προσωπικά δεδομένα ανηλίκων χωρίς την κατάλληλη συγκατάθεση από το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού.

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ

Η ΜΕΒΓΑΛ εξασφαλίζει την από πλευρά σας άσκηση των δικαιωμάτων σας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό ΕΕ 2016/679 , μέσω αποστολής ενός e-mail στη διεύθυνση info[at]mevgal.gr. Ειδικότερα μπορείτε να ασκήσετε τα παρακάτω δικαιώματα:

  • Το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας.
  • Το δικαίωμα διόρθωσης και το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας.
  • Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας.
  • Το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας.
  • Το δικαίωμα εναντίωσής σας στην επεξεργασία των δεδομένων σας.
  • Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας ενώπιον της αρμόδιας εποπτικής αρχής σε περίπτωση παράνομης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Σε περίπτωση που ασκήσετε κάποιο από τα ως άνω δικαιώματά σας η Εταιρεία θα ανταποκριθεί μέσα σε διάστημα ενός μηνός, εκτός αν το αίτημά σας είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο ή υπάρχει πλήθος παρόμοιων αιτημάτων.

 
επιστροφή