Πρόσκληση Μετόχων σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση (12/07/18)

«Πρόσκληση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΜΕΒΓΑΛ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε»

με ΑρΜΑΕ 8549/62/Β/86/384  και αρΓΕΜΗ057242004000   

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΜΕΒΓΑΛ  - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» με την από 01.06.2018 απόφασή του καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρίας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΜΕΒΓΑΛ  - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την 12η Ιουλίου  2018, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 12:00., στα γραφεία του υποκαταστήματος της Εταιρίας, επί της οδού Σοφ. Βενιζέλου αριθ. 23, στη Νέα Μενεμένη Θεσσαλονίκης, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

περισσότερα
 

Πρόσκληση Μετόχων σε Ετήσια Τακτική Συνέλευση (25/08/17)

«Πρόσκληση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΜΕΒΓΑΛ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε»

με ΑρΜΑΕ 8549/62/Β/86/384  και αρΓΕΜΗ057242004000   

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΜΕΒΓΑΛ  - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» με την από 18.07.2017 απόφασή του καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρίας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΜΕΒΓΑΛ  - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την 25η Αυγούστου  2017, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11,30 πμ., στα γραφεία του υποκαταστήματος της Εταιρίας, επί της οδού Σοφ. Βενιζέλου αριθ. 23, στη Νέα Μενεμένη Θεσσαλονίκης, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

περισσότερα
 

Πρόσκληση Μετόχων σε 'Εκτακτη Γενική Συνέλευση (13/07/17)

«Πρόσκληση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΜΕΒΓΑΛ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε»
με ΑρΜΑΕ 8549/62/Β/86/384 και αρΓΕΜΗ057242004000   

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΜΕΒΓΑΛ  - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» με την από 20.06.2017 απόφασή του καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρίας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΜΕΒΓΑΛ  - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 13η Ιουλίου 2017, μέρα Πέμπτη  και ώρα 11:00 πμ., στα γραφεία του υποκαταστήματος της Εταιρίας, επί της οδού Σοφ. Βενιζέλου αριθ. 23, στη Νέα Μενεμένη Θεσσαλονίκης, με θέμα Ημερήσιας Διάταξης:

περισσότερα
 

Πρόσκληση μετόχων σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση (2/12/16)

«Πρόσκληση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΜΕΒΓΑΛ  - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε»

με ΑρΜΑΕ 8549/62/Β/86/384  και αρΓΕΜΗ057242004000   

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΜΕΒΓΑΛ  - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με την από 09/11/2016 απόφαση του καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΜΕΒΓΑΛ  - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 2/12/2016, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 12.00, στα γραφεία του υποκαταστήματος της εταιρείας, επί της οδού Σοφ. Βενιζέλου αριθ. 23, στη Νέα Μενεμένη Θεσσαλονίκης, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

περισσότερα
 

Προσθήκη θεμάτων σε Τακτική Γενική Συνέλευση (27/07/16)

«Πρόσκληση των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΜΕΒΓΑΛ  - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε»

με ΑρΜΑΕ 8549/62/Β/86/384 

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΜΕΒΓΑΛ  - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» με την από 08.07.2016 απόφαση του, κατόπιν αιτήματος της μετόχου Μαρίας Χατζάκου Παπαδοπούλου, προσέθεσε, σύμφωνα με το άρθρο 39 § 2 κ.ν. 2190/1920, στην ημερήσια διάταξη της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΜΕΒΓΑΛ  - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», που συγκλήθηκε δυνάμει της από 28.06.2016 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου για την 27.07.2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στα γραφεία του υποκαταστήματος της εταιρίας, επί της οδού Σοφ. Βενιζέλου αριθ. 23, στη Νέα Μενεμένη Θεσσαλονίκης, με θέμα ημερήσιας διάταξης:

περισσότερα
 

Πρόσκληση Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση (27/07/16)

«Πρόσκληση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΜΕΒΓΑΛ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  και τον διακριτικό τίτλο «ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 057242004000)

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 27η Ιουλίου  2016, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 12:00, στα γραφεία του υποκαταστήματος της εταιρείας, επί της οδού Σοφ. Βενιζέλου 23, Μενεμένη Θεσσαλονίκης, για να συζητήσουν επί των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

περισσότερα
 

Πρόσκληση Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση (30/06/16)

«Πρόσκληση των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΜΕΒΓΑΛ  - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε» με ΑρΜΑΕ 8549/62/Β/86/384  και  ΑρΓΕΜΗ 057242004000

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΜΕΒΓΑΛ  - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» με την από 09.06.2016 απόφαση του καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΜΕΒΓΑΛ  - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στα γραφεία του υποκαταστήματος της εταιρίας, επί της οδού Σοφ. Βενιζέλου αριθ. 23, στη Νέα Μενεμένη Θεσσαλονίκης, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

περισσότερα
 
επιστροφή